Warunki prawne korzystania ze strony www.fabrykastropow.pl

Postanowienia wstępne.

Korzystanie ze strony www.fabrykastropow.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Odwiedzając stronę internetową www.fabrykastropow.pl (zwaną dalej "Stroną") wyrażają Państwo zgodę na przedstawione poniżej warunki (zwane dalej łącznie "Oświadczeniem Prawnym"). W braku zgody na poniższe warunki, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z tej strony internetowej i w konsekwencji prosimy o jej natychmiastowe opuszczenie. W przypadku złamania jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszym Oświadczeniu Prawnym, autoryzacja uprawniająca do korzystania ze Strony ulega automatycznemu wygaśnięciu.

Fabryka Stropów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków wymienionych w niniejszym Oświadczeniu Prawnym w dowolnym terminie i według swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z informacji zawartych na tej Stronie podlega najbardziej aktualnej wersji Oświadczenia Prawnego zamieszczonego na Stronie.

1. Prawo autorskie

Treść, układ graficzny Strony, jej kod źródłowy oraz umieszczone na niej materiały, podlegają ochronie prawnej, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz w odpowiednich wypadkach w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prawa te przysługują spółce Fabryka Stropów Sp. z o. o. bezpośrednio bądź na podstawie licencji. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających wprost z przepisów prawa, jakiekolwiek wykorzystanie w/w treści, układu graficznego, kodu źródłowego czy materiałów umieszczonych na Stronie wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki Fabryka Stropów Sp. z o. o. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystywanie treści i pozostałych chronionych elementów Strony, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, może stanowić naruszenie wymienionych wyżej praw, co stanowić może podstawę dla podjęcia przez spółkę Fabryka Stropów Sp. z o. o. przewidzianych prawem środków, celem ochrony praw Spółki.

2. Ochrona znaku towarowego

Znaki towarowe, znaki logo oraz znaki usługowe (zwane dalej "Znakami") umieszczone na Stronie stanowią zarejestrowane znaki towarowe będące własnością odpowiednich podmiotów. Uzyskanie przez Państwa dostępu do niniejszej Strony nie może być interpretowane, jako przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Fabryka Stropów Sp. z o. o. lub innego uprawnionego do tych znaków podmiotu.

3. Korzystanie z odnośników do innych stron internetowych

Niniejsza Strona zawiera odnośniki do witryn internetowych osób trzecich, które nie podlegają kontroli Fabryki Stropów Sp. z o. o. Fabryka Stropów Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stronę internetową, z którą można się połączyć za pośrednictwem tej Strony.

Fabryka Stropów Sp. z o. o. udostępnia odnośniki do innych stron wyłącznie dla Państwa wygody oraz dla celów informacyjnych. Umieszczenie takich odnośników nie oznacza, rekomendowania ani ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub użytkowanie stron należących do osób trzecich. W szczególności Fabryka Stropów Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, pewność, prawidłowość, kolejność czy kompletność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad czy oświadczeń umieszczonych na takich stronach internetowych.

4. Zmiany i uaktualnienia strony. Kwestie techniczne.

Materiały i treści znajdujące się na Stronie mają charakter pomocniczy i nieformalny, chyba, że co innego wynika wprost z ich treści. Spółka Fabryka Stropów Sp. z o. o. podejmie niezobowiązujące starania, aby materiały na Stronie były dokładne i aktualne, jednakże Spółka nie wyklucza, iż Strona może zawierać błędy natury technicznej lub innej, nieścisłości lub błędy typograficzne, jak również nieaktualne treści. W konsekwencji:

 • Fabryka Stropów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści, układu oraz usług dostępnych na tej Stronie, w tym opisów dowolnych produktów, których wykaz znajduje się na Stronie, w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia;
 • treści i materiały umieszczone na Stronie, jeżeli nie zostały danemu użytkownikowi pisemnie lub za pomocą korespondencji mailowej potwierdzone, jako element dokumentacji przed ofertowej, część oferty, lub część umowy, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń użytkownika.

Utrzymywanie Strony, jako aktywnej pozostaje w swobodnej decyzji Spółki Fabryka Stropów Sp. z o. o., która może w dowolnej chwili i bez jakiegokolwiek uprzedzenia zakończyć działanie Strony lub wprowadzić przerwy techniczne. Spółka Fabryka Stropów Sp. z o. o., ani żaden z kontrahentów Spółki uczestniczący w procesie tworzenia, produkowania lub dostarczania dowolnych treści tej strony, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wynikowych lub karnych szkód, utraty zysków lub strat będących skutkiem przerw w działalności wynikających z korzystania lub niemożności korzystania ze strony, nawet jeśli spółka Fabryka Stropów Sp. z o. o. została poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód.

Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do posiadania aktualnej i kompleksowej ochrony antywirusowej. Fabryka Stropów Sp. z o. o. dokłada starań w zakresie monitorowania antywirusowego Strony, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub szkód spowodowanych przez wirusy, które mogą zaatakować Państwa sprzęt komputerowy czy inny rodzaj mienia w związku lub w wyniku korzystania z lub dostępu do niniejszej Strony.

5. Przesyłanie materiałów drogą elektroniczną

W przypadku przesyłania materiałów (w tym wiadomości, dokumentów i plików) do Fabryka Stropów Sp. z o. o. za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem gotowych formularzy znajdujących się na tej Stronie, potwierdzacie Państwo, iż:

 1. przesyłane materiały nie zawierają treści niezgodnych z prawem lub treści, które nie nadają się do publikacji z innych względów; jak również treści naruszających cudze prawa, w szczególności prawa autorskie,
 2. . dołożycie Państwo wszelkich starań, aby przed przesłaniem materiałów wyszukać i usunąć wszelkie wirusy lub inne elementy, które mogłyby pogorszyć jakość lub uszkodzić przesyłany materiał.

Korzystanie z plików zawartych na stronie internetowej (strefa Projektanta)

Niezależnie od warunków prawnych zawartych w pozostałych postanowieniach niniejszego regulaminu, szczególnej ochronie podlegają pliki umieszczone w strefie Projektanta, w szczególności dokumentacje techniczne, aplikacje i narzędzia ułatwiające projektowanie.

Dostęp do Strefy Projektanta przysługuje wyłącznie uprawnionym osobom i podmiotom, prowadzącym działalność lub wykonującym osobiście czynności z zakresu projektowania w budownictwie. Osoby i podmioty, którym umożliwiono dostęp do Strefy Projektanta, nie są uprawnione do przekazywania danych logowania osobom nieuprawnionym.

Umieszczone w strefie Projektanta pliki chronione są prawami autorskimi bądź przysługującymi spółce Fabryka Stropów Sp. z o. o. bezpośrednio, bądź na podstawie licencji uzyskanej od osób trzecich.

Osoby korzystające z dokumentacji lub narzędzi ułatwiających projektowanie powinny mieć podpisaną umowę o współpracy z właścicielem dokumentacji lub spółką Fabryka Stropów Sp. z o. o. Zasady korzystania z takiej dokumentacji określa umowa. W braku umowy jakiekolwiek wykorzystanie dokumentów lub narzędzi umieszczonych w strefie Projektanta wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej lub mailowej zgody od spółki Fabryka Stropów Sp. z o. o.

W każdym wypadku zabronione jest powielanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów umieszczonych w strefie Projektanta, chyba, że co innego wynika wprost z uzyskanej zgody.

7. Ochrona danych osobowych

Fabryka Stropów Sp. z o. o. przywiązuje ogromną wagę do kwestii ochrony danych osobowych oraz wszelkich informacji o charakterze poufnym, które są dostarczane Spółce. Informacje takie są przez nas wykorzystywane jedynie w celach związanych ze sprawnym przetwarzaniem Państwa pytań lub przedłożonych materiałów oraz personalizacji oferowanych przez nas usług.

- O jakie informacje prosimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Dane związane z ubieganiem się o stanowisko w firmie:

 • W momencie złożenia podania o przyjęcie do pracy na jednym z wolnych etatów w naszej firmie lub o przyjęcie w ramach jednego z aktualnych programów rekrutacji, musimy znać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe po to, aby w razie konieczności móc skontaktować się z kandydatem lub kandydatką w celu omówienia podania. Złożenie curriculum vitae może być niezbędne w przypadku rozważania przez spółkę Fabryka Stropów Sp. z o. o. możliwości zatrudnienia danej osoby na jednym z wakatów. Życiorys kandydata umożliwia stwierdzenie, czy kwalifikacje danej osoby pod względem wykształcenia, rozwoju zawodowego i doświadczenia są odpowiednie dla objęcia danego stanowiska.
 • Dane kandydatów, którzy nie zostali przyjęci przechowywane są w rezerwowej aktywnej bazie rekrutacyjnej przez okres jednego roku.

- Dostarczanie informacji dodatkowych

 • Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami z prośbą o uzyskanie informacji, może się zdarzyć, iż poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Być może konieczne będzie także podanie konkretnych informacji dotyczących Państwa prośby. Informacje te są niezbędne do tego, aby można było określić, który z pracowników, dystrybutorów lub oddziałów ma największe kompetencje w zakresie udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz przesłania niezbędnych informacji czy porad.
 • Informacje dotyczące tego, w jaki sposób dowiedzieliście się Państwo o niniejszej Stronie internetowej (tam, gdzie takie zapytanie się znajduje) wykorzystywane są do celów marketingowych oraz statystycznych.

- Czy istnieją jakieś obawy odnośnie bezpieczeństwa danych?

 • Fabryka Stropów Sp. z o. o. nie ma żadnej kontroli nad siecią Internet oraz elementami sieci Internet odpowiedzialnymi za przesyłanie Państwa pytań czy jakichkolwiek informacji do Fabryka Stropów Sp. z o. o. Dlatego też ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych do chwili, gdy informacje takie znajdą się na serwerze Fabryki Stropów Sp. z o. o.
 • Wszystkie informacje osobowe oraz poufne są przechowywane przez Fabryka Stropów Sp. z o. o. w bezpiecznym systemie chronionym specjalnym hasłem. Dostęp do tego systemu mają jedynie uprawnieni pracownicy firmy.

- Czy informacje są przekazywane stronom trzecim?

Dane związane z ubieganiem się o stanowisko w firmie:

 • Żadne dane osobowe czy informacje o charakterze poufnym nie są przekazywane stronom trzecim poza firmą.

W zakresie wykraczającym poza ustawowy zakres dopuszczalnego przetwarzania Państwa danych osobowych, poprzez przesłanie nam tych danych wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę Fabryka Stropów Sp. z o. o., w zakresie, o jakim mowa wyżej. Jednocześnie, poza wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa, mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

8. POLITYKA COOKIES (Ciasteczka)

Polityka Prywatności

Niniejszy strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Fabrykę Stropów sp. z o.o.

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§ 1 Definicje

 1. Administrator - oznacza Fabryka stropów Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000441222, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.fabrykastropow.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
  2. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA, Adpilot Sp. z o.o. z/s w Warszawie
  3. wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników zarejestrowanych w systemie

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

Zapytaj o wycenę

Odpowiemy w przeciągu 48h

Wyślij projekt do szczegółowej wyceny

Program SMARTProjektant

Projektancie - zarejestruj się
i zobacz korzyści
płynące ze współpracy!

Zobacz

Program SMARTHurtownia

Atrakcyjny model współpracy,
pełne wsparcie marketingowe,
ciągłość asortymentowa i baza logistyczna

Zobacz

Fabryka Stropów Sp. z o.o.

Konarzyce, ul. Lipowa 6
63-130 Książ Wielkopolski

tel.: +48 61 28 22 110
fax: +48 61 28 22 105
email: biuro@fabrykastropow.pl

Zobacz dojazd
Zobacz dojazd
na GOOGLE MAPS

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące produktów, lub chcesz się z nami skontaktować, skorzystaj z poniższego formularza.